Các lĩnh vực

RESEARCH

NGHIÊN CỨU

Viện quy hoạch và kiến trúc đô thị (UAI) nghiên cứu phát triển, xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật – kinh tế và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

EDUCATION

GIÁO DỤC

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, Viện quy hoạch và kiến trúc đô thị (UAI) rất trú trọng các hoạt động giáo dục, đào tào như: các hoạt động tổ chức in ấn, phát hành; các khóa học; các buổi hội thảo, hợp tác với các đơn vị…

CONSULTATION AND PROJECT MANAGEMENT

Tư vấn và quản lý dự án

Là nơi tập hợp những chuyên gia đầu ngành kiến trúc, Viện quy hoạch và kiến trúc đô thị (UAI) tư vấn và quản lý dự án cho nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn nhỏ.