UAI WORKSHOP

Workshop thiết kế
công trình y tế

Workshop hội thảo
điêu khắc

Workshop hợp tác với
CHLB Đức

Workshop hợp tác với
Bỉ