UAI 

URBAN & ARCHITECTURAL INSTITUTE

Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (UAI) trực thuộc Trường Đại học Xây Dựng là đơn vi đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao chất lượng kiến trúc đô thị của thời đại mới.

Nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển, xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật – kinh tế và nghiên cứu ứng dụng

Đào tạo

Cao học, nghiên cứu sinh, kỹ sư đô thị. Mở các khóa đào tạo, tập huấn…

Tư vấn &
Quản lý dự án

Tư vấn thiết kế kiến trúc. Chuyển giao công nhệ trong lĩnh vực Quy hoạcĐô thị

Hợp tác quốc tế

Tin tức vễ hoạt động lãnh đạo Uai, diễn đàn đối thoại và hợp tác quốc tế

INTERNATIONAL PARTNERSHIP

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ