Tổ chức

DEPARTMENTS

CÁC PHÒNG BAN

Phòng Kiến trúc A1

Phòng Kiến trúc
Hạ tầng

Phòng Quy hoạch II
& Kiến trúc ARAS

Xưởng in UAI

Xưởng Kiến trúc
UAI Studio

Phòng Kến trúc
Công nghệ

Phòng Phát triển
& QLDA

Trung tâm Nghiên cứu Phong thủy

Phòng Kiến trúc
Cảnh quan

Phòng Quy hoạch 1

Phòng Khảo Sát
& Trắc địa

Trung tâm Nghiên cứu
& Đào tạo