Tổ chức

DEPARTMENTS

CÁC PHÒNG BAN

Phòng Kiến trúc A1

Phòng Kiến trúc
Hạ tầng

Phòng Quy hoạch II
& Kiến trúc ARAS

Xưởng in UAI

Xưởng Kiến trúc
UAI Studio

Phòng Kiến trúc
Công nghệ

Phòng Tổng hợp

Trung tâm Nghiên cứu Phong thủy

Phòng Kiến trúc
Cảnh quan

Phòng Quy hoạch 1

Trung tâm Nghiên cứu
& Đào tạo