Tổ chức

DEPARTMENTS

CÁC PHÒNG BAN

Phòng Tổng hợp (TH)

Phòng Kiến trúc A1 (KT1)

Phòng Kiến trúc &
Công nghệ (KT4)

Trung tâm Nghiên cứu Phong thủy (TT1)

Phòng Quy hoạch 1 (QH1)

Phòng Kiến trúc &
Cảnh quan (KT2)

Phòng Kiến trúc
Studio (KT5)

Trung tâm Nghiên cứu
& Đào tạo (TT2)

Phòng Quy hoạch II
& Kiến trúc ARAS (QH2)

Phòng Kiến trúc &
Hạ tầng (KT3)

Xưởng in UAI